เว็บสล็อตนโยบายยุโรปเพื่อส่งเสริมการรวมตัวของคนพิการในการเล่นกีฬา: โอกาสของโครงการ Erasmus

เว็บสล็อตนโยบายยุโรปเพื่อส่งเสริมการรวมตัวของคนพิการในการเล่นกีฬา: โอกาสของโครงการ Erasmus

โครงการเว็บสล็อต Erasmus+ Sport ให้ทุนสนับสนุนด้านกีฬาสำหรับนโยบายการพัฒนา และมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าโครงการที่พวกเขาให้ทุนสนับสนุนไม่เพียงแต่ครอบคลุม แต่ยังมุ่งเน้นไปที่สิทธิและโอกาสสำหรับสตรีพิการซึ่งถูกเลือกปฏิบัติเป็นสองเท่ามีประมาณ 80 ล้านคนที่มีความพิการบางอย่างในยุโรป คิดเป็น 15% ของชาวยุโรป บุคคลที่มีลักษณะการทำงานเหล่านี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคการเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม 

ซึ่งได้รับการระบุอย่างกว้างขวางแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

ด้วยแนวทางที่ครอบคลุม อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (สหประชาชาติ พ.ศ. 2549) ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่คนพิการจะสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬาได้อย่างเท่าเทียมกันกับประชากรที่เหลือในทำนองเดียวกัน ยุทธศาสตร์ความทุพพลภาพแห่งยุโรป 2010-2020 สนับสนุนการวางแผนและการนำมาตรการทางการเมืองและทางเทคนิคมาใช้ เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และน่าพอใจในชนชั้นต่างๆ ของสังคม รวมถึงบริบทของกีฬา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเหล่านี้และหลังจากการบูรณาการกีฬาในด้านความสามารถของสหภาพยุโรป White Paper on Sport (คณะกรรมาธิการยุโรป, 2007) ได้เน้นย้ำถึงมาตรการต่างๆ ที่สหภาพและประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการเพื่อใช้กีฬา เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรวมตัวทางสังคมและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับชนกลุ่มน้อยต่างๆ เช่น คนพิการ ตำแหน่งและแนวทางเหล่านี้ช่วยเสริมมุมมอง “มิติกีฬายุโรป” ค่านิยมและเส้นทางที่เป็นไปได้ตามนโยบายที่ครอบคลุมนี้ มีการริเริ่มต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหน้าที่ทางสังคมของกีฬา ในบรรดาความคิดริเริ่มเหล่านี้ การบูรณาการกีฬาภายในโปรแกรม Erasmus จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

โปรแกรมนี้เริ่มต้นในปี 1987 เพื่อให้การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศต่างๆ แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ขยายขอบเขตของการแทรกแซงและกลุ่มเป้าหมาย โดยกีฬาจะรวมอยู่ในช่วงปี 2014-2020 เป็นการดำเนินการเฉพาะ (เรียกว่า Erasmus+ Sport) แล้วจึงแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ระหว่างการดำเนินการหลัก 3 ประการ ได้แก่ การเคลื่อนย้าย ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการสนับสนุนการปฏิรูปนโยบาย ของโครงการสำหรับช่วงปี 2564-2570  เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ทางสังคมของพื้นที่กีฬา ดังที่ระบุไว้ในเอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับกีฬา Erasmus+ Sport สำหรับปี 2557-2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

จัดการกับภัยคุกคามข้ามพรมแดนเพื่อความสมบูรณ์ของกีฬา

เช่น ยาสลบ การแก้ไขแมตช์และความรุนแรง ตลอดจนการไม่ยอมรับและการเลือกปฏิบัติทุกประเภทส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลด้านกีฬาและสองอาชีพของนักกีฬาส่งเสริมกิจกรรมกีฬาโดยสมัครใจ ร่วมกับการเข้าสังคม โอกาสที่เท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมทางกายที่ส่งเสริมสุขภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนระหว่างปี 2014 ถึง 2020 มีโครงการ Erasmus+ Sport ทั้งหมด 1200 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ระดมทุน ในจำนวนนี้ มีโครงการ 163 โครงการที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ทุพพลภาพทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเน้นถึงความเกี่ยวข้องของหัวข้อนี้ภายในโครงการ Erasmus และนโยบายของยุโรป

แม้จะพิจารณาถึงจำนวนบวกของโครงการ Erasmus+ Sport ที่ได้รับอนุมัติให้ส่งเสริมหัวข้อการรวมตัวของคนพิการในการเล่นกีฬา มีเพียง 3 รายการเท่านั้นที่มุ่งเน้นประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในประชากรกลุ่มนี้ และไม่มีโครงการใดที่มองว่าผู้หญิงพิการเป็นของพวกเขาโดยเฉพาะ โครงการหลัก กลุ่มเป้าหมาย-ผู้ชมสิ่งนี้เรียกว่า “การเลือกปฏิบัติสองครั้ง” ที่ผู้หญิงพิการเผชิญอยู่นั้นยังเป็นปัญหาที่มีการระบุอย่างกว้างขวาง แต่ยังห่างไกลจากการแก้ไขมากกว่าการเลือกปฏิบัติที่ผู้ชายพิการเผชิญ ซึ่งหมายความว่าปัญหานี้ถือได้ว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่จะแก้ไข ข้อเสนอในอนาคต

ช่วงต่อไปของ Erasmus ระหว่างปี 2564-2570 คาดว่าจะมีเงินทุนรวมเกือบ 550 ล้านยูโร ซึ่งจะจัดสรรให้กับโครงการกีฬา (จำนวนนี้มากกว่าสองเท่าของงบประมาณ 260 ล้านยูโรสำหรับปี 2557-2563) สิ่งนี้ทำให้โครงการนี้เป็นโอกาสที่สำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรต่างๆ ในยุโรปที่ทำงานด้านกีฬาและคนพิการ รวมทั้งเด็กหญิงและสตรีที่มีความทุพพลภาพ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการของตน โอกาสนี้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบด้านลบที่ 

COVID-19 มีในระดับโลก

โดยการมีส่วนร่วมในโครงการของยุโรป องค์กรผู้รับผลประโยชน์จะสามารถดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางต่างๆ ของยุโรปเกี่ยวกับคนพิการ ด้วยวิธีนี้และผ่านทางกีฬา พวกเขาจะมีทรัพยากรที่จะมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นและการเป็นพลเมืองที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยในการพัฒนามิติกีฬาของยุโรปที่ตั้งใจไว้อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องสังเกตว่า ถึงแม้จะเป็นโครงการของยุโรป องค์กรจากประเทศนอกสหภาพยุโรปและนอกเขตยุโรปก็มีสิทธิ์เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ Erasmus เหล่านี้เช่นกัน ดังนั้น โครงการนี้จึงไม่ใช่แค่โอกาสสำคัญสำหรับองค์กรในยุโรปที่ทำงานกับผู้ทุพพลภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับองค์กรจากทั่วทุกมุมโลก

ได้เน้นย้ำถึงมาตรการต่างๆ ที่สหภาพและประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการเพื่อใช้กีฬา เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการรวมตัวทางสังคมและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับชนกลุ่มน้อยต่างๆ เช่น คนพิการ ตำแหน่งและแนวทางเหล่านี้ช่วยเสริมมุมมอง “มิติกีฬายุโรป” ค่านิยมและเส้นทางที่เป็นไปได้ตามนโยบายที่ครอบคลุมนี้ มีการริเริ่มต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหน้าที่ทางสังคมของกีฬา ในบรรดาความคิดริเริ่มเหล่านี้ การบูรณาการกีฬาภายในโปรแกรม Erasmus จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเว็บสล็อต